Monthly Rebort

Past Month

May / 2024

bp SRt SR WSMM WSM WS Hmm HMM Hm HM Tmm TMM T Tm TM Rain station Gov
1003.03 736.3 23.75 12.63 8.36 1.73 5.45 92.4 14.76 55.13 14.03 46.63 27.8 19.87 35.5 9.2 Abu_Ghraib Baghdad
1003.42 711.59 22.95 14 7.91 1.71 6.15 88.6 14.54 63.68 14.27 45.95 27.8 19.67 35.69 2.6 Rashidiya Baghdad
999.5 49.24 24.62 9.74 7.34 1.2 5.43 58.82 8.11 57.91 21.81 47.08 33.3 22.8 43.51 0 madaeen Baghdad
1004.6 566.4 18.88 14.72 10.49 3 4.83 100 11.25 47.42 17.57 48 31.2 23.19 38.88 20.4 Barjisiah basra
1006.71 762.59 24.6 15.61 9.77 3.28 5.2 94.5 18.02 65.46 18.29 46.05 30.29 24.26 36.29 34.8 Fao basra
1006.1 758.71 24.47 17.29 10.51 3.29 5 92.6 13.18 59.59 18.78 49.27 31.44 23.72 39.33 6.2 Abu_Alkhaseeb basra
968.17 672.19 23.18 14.38 10.04 2.63 6.38 99.79 18.02 61.77 13.16 39.29 25.24 18.97 32.04 36.8 Tlleafer Nineveh
985.78 589.15 19 12.34 6.99 1.52 5.05 99.4 17.6 61.94 11.37 46.12 26.71 19.02 34.52 18.2 Hawija Kirkuk
993.22 676.05 21.81 11.4 8.04 1.74 5.59 100 15.81 58.89 13.6 45.59 27.77 20.21 35.16 12.4 Tikreet Salahaddin
1032.93 641.6 20.7 9.97 6.42 1.45 6.47 95.3 16.3 72.05 12.37 45.22 26.56 18.44 34.7 25 Balad Salahaddin
988.1 622.25 20.07 11.22 8.03 1.64 5.92 100 16.03 66.44 12.11 45.4 26.63 17.99 34.51 32.8 Khanaqeen Diyala
941.45 858.92 27.71 16 10.35 3.1 5.11 93.8 13.67 49.75 11.96 39.06 25.05 18.03 31.95 0.1 Rutba Anbar
1004.35 704.95 22.74 18.97 9.88 2.41 5.91 100 14.21 65.77 14.24 45.61 27.63 19.17 35.53 20.5 Sawayrah Wasit
999.04 681.31 23.49 15.53 10.14 2.6 4.97 100 12.7 51.92 13.43 47.85 29.42 20.31 37.85 13.6 Zirbatia Wasit
1004.02 658.72 21.25 16.34 8.48 1.64 6.16 100 14.27 60.14 14.36 47.92 29.4 19.92 38.54 1.8 Kifil Babil
1004.97 716.85 23.12 12.23 8.84 2.08 5.21 91.3 12.55 52.09 13.43 46.99 28.72 19.65 37.22 2.2 Qasim Babil
1002 65.05 16.26 7.51 5.9 1.15 36.57 100 37.58 99.74 15.95 30.46 22.61 17 29.41 17.7 Mhanawea Babil
999.94 813.77 26.25 13.25 7.39 1.48 5.98 98.8 13.8 56.79 14.29 46.35 27.84 19.85 35.45 29.7 Razaza Karbala
1004.74 711.31 22.95 9.07 6.02 1.49 7.32 95 16.17 71.97 13.8 45.29 27.65 19.05 36.29 15.9 Um_Gharagher Karbala
1004.52 576.36 18.59 11.65 7.9 1.58 5.76 96.8 13.77 71.86 12.24 46.93 28.18 19.2 36.92 1.1 Mishkhab Najaf
1004.37 635.33 20.49 11.37 8.21 1.81 45.77 100 70.52 96.72 13.05 48 28.72 18.94 37.96 1 Abbasiyah Najaf
1001.45 957.87 30.9 14.52 9.67 3.07 5.48 99.9 11.27 42.72 15.26 47.58 28.83 20.1 37.19 9.5 Shbicha Najaf
1006.16 820.95 26.48 11.78 6.49 1.42 5.17 100 15.67 65.76 15.26 46.89 29.3 20.93 37.31 37.4 Kahla Maysan
987.6 564.78 28.24 9.43 6.53 1.47 5.07 65.56 8.73 46.5 18.85 46.88 32.09 22.93 40.61 0.1 Shatra Dhiqar
1006.68 689.25 22.23 11.37 7.45 1.67 5.52 92.6 12.1 57.93 17.52 47.32 30.66 22.13 38.84 3.9 Suq_Alsheuokh Dhiqar
1006.97 887.34 28.62 13.7 9.99 2.82 5.1 100 13.73 48.44 13.28 46.55 30.04 21.66 37.71 0 Khudhur Muthanna


Degree location description #
43.51 C° / madaeen - Baghdad/ The highest average monthly maximum temperature 1
49.27 C° // madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ The highest daily temperature of the month 2
0 C° /// madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ Salman - Muthanna/ The lowest average monthly temperature during the month 3
0 C° //// madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ Salman - Muthanna/ Salman - Muthanna/ The lowest daily temperature during the month 4
33.3 C° ///// madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ Salman - Muthanna/ Salman - Muthanna/ madaeen - Baghdad/ The highest average monthly temperature 5
0 C° ////// madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ Salman - Muthanna/ Salman - Muthanna/ madaeen - Baghdad/ Salman - Muthanna/ I gave a general monthly average of the temperature 6
99.74 % /////// madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ Salman - Muthanna/ Salman - Muthanna/ madaeen - Baghdad/ Salman - Muthanna/ Mhanawea - Babil/ The highest average monthly relative humidity 7
100 % ///////////////// madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ Salman - Muthanna/ Salman - Muthanna/ madaeen - Baghdad/ Salman - Muthanna/ Mhanawea - Babil/ Barjisiah - basra/ Tikreet - Salahaddin/ Khanaqeen - Diyala/ Sawayrah - Wasit/ Zirbatia - Wasit/ Kif The highest daily relative humidity during the month 8
0 % ////////////////// madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ Salman - Muthanna/ Salman - Muthanna/ madaeen - Baghdad/ Salman - Muthanna/ Mhanawea - Babil/ Barjisiah - basra/ Tikreet - Salahaddin/ Khanaqeen - Diyala/ Sawayrah - Wasit/ Zirbatia - Wasit/ Ki Average monthly minimum relative humidity 9
0 % /////////////////// madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ Salman - Muthanna/ Salman - Muthanna/ madaeen - Baghdad/ Salman - Muthanna/ Mhanawea - Babil/ Barjisiah - basra/ Tikreet - Salahaddin/ Khanaqeen - Diyala/ Sawayrah - Wasit/ Zirbatia - Wasit/ K Minimum daily relative humidity during the month 10
10.51 M/s //////////////////// madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ Salman - Muthanna/ Salman - Muthanna/ madaeen - Baghdad/ Salman - Muthanna/ Mhanawea - Babil/ Barjisiah - basra/ Tikreet - Salahaddin/ Khanaqeen - Diyala/ Sawayrah - Wasit/ Zirbatia - Wasit/ The highest monthly average maximum wind speed 11
18.97 M/s ///////////////////// madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ Salman - Muthanna/ Salman - Muthanna/ madaeen - Baghdad/ Salman - Muthanna/ Mhanawea - Babil/ Barjisiah - basra/ Tikreet - Salahaddin/ Khanaqeen - Diyala/ Sawayrah - Wasit/ Zirbatia - Wasit/ The highest daily wind speed during the month 12
3.29 M/s ////////////////////// madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ Salman - Muthanna/ Salman - Muthanna/ madaeen - Baghdad/ Salman - Muthanna/ Mhanawea - Babil/ Barjisiah - basra/ Tikreet - Salahaddin/ Khanaqeen - Diyala/ Sawayrah - Wasit/ Zirbatia - Wasit The highest average monthly wind speed 13
0 M/s /////////////////////// madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ Salman - Muthanna/ Salman - Muthanna/ madaeen - Baghdad/ Salman - Muthanna/ Mhanawea - Babil/ Barjisiah - basra/ Tikreet - Salahaddin/ Khanaqeen - Diyala/ Sawayrah - Wasit/ Zirbatia - Wasi Average monthly average wind speed 14
30.9 meg/m2 //////////////////////// madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ Salman - Muthanna/ Salman - Muthanna/ madaeen - Baghdad/ Salman - Muthanna/ Mhanawea - Babil/ Barjisiah - basra/ Tikreet - Salahaddin/ Khanaqeen - Diyala/ Sawayrah - Wasit/ Zirbatia - Was The highest monthly average of total daily solar radiation 15
0 meg/m2 ///////////////////////// madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ Salman - Muthanna/ Salman - Muthanna/ madaeen - Baghdad/ Salman - Muthanna/ Mhanawea - Babil/ Barjisiah - basra/ Tikreet - Salahaddin/ Khanaqeen - Diyala/ Sawayrah - Wasit/ Zirbatia - Wa Minimum monthly average of total daily solar radiation 16
957.87 meg/m2 ////////////////////////// madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ Salman - Muthanna/ Salman - Muthanna/ madaeen - Baghdad/ Salman - Muthanna/ Mhanawea - Babil/ Barjisiah - basra/ Tikreet - Salahaddin/ Khanaqeen - Diyala/ Sawayrah - Wasit/ Zirbatia - W Highest monthly total solar radiation 17
0 meg/m2 /////////////////////////// madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ Salman - Muthanna/ Salman - Muthanna/ madaeen - Baghdad/ Salman - Muthanna/ Mhanawea - Babil/ Barjisiah - basra/ Tikreet - Salahaddin/ Khanaqeen - Diyala/ Sawayrah - Wasit/ Zirbatia - Minimum monthly total solar radiation 18
37.4 ml //////////////////////////// madaeen - Baghdad/ Abu_Alkhaseeb - basra/ Salman - Muthanna/ Salman - Muthanna/ madaeen - Baghdad/ Salman - Muthanna/ Mhanawea - Babil/ Barjisiah - basra/ Tikreet - Salahaddin/ Khanaqeen - Diyala/ Sawayrah - Wasit/ Zirbatia - The highest amount of rain 19

Click on item to hide itClick on item to hide it


Click on item to hide it